Διαταραχές στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του αίματος

Αναιμία

Απλαστική Αναιμία | Συγγενής Δυσερυθροποιητική Αναιμία | Αναιμία Fanconi | Παροξυντική Αιμοσφαιρινουρία | Απλασία Ερυθροκυττάρων

Κληρονομικές Ανωμαλίες Αιμοπεταλίων

Αμεγακαρυοκυττάρωση | Θρομβοκυτταροπενία | Θρομβασθένια Glanzmann

Μυελοϋπερπλαστικά Σύνδρομα

Οξεία Μυελοσκλήρυνση | Αγνογενής Μυελοειδής Μεταπλασία (Μυελοσκλήρυνση) | Πολυαιμόλυση (Polycythemia vera) | Θρομβοκυττάρωση (Essential Thrombocythemia)

Κληρονομικές Διαταρές Ανοσοποιητικού Συστήματος

Βαρειά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια

Βαρειά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια με Ανεπάρκεια της Απιμινάσης της Αδενοσίνης (ADA-SCID) | Βαρειά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια με γονίδιο Χ (X-linked) | Βαρειά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια με απουσία Τ & Β κυττάρων | Βαρειά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια με απουσία Τ τταρακυττάρων και φυσιολογικά Β κύ | Σύνδρομο Omenn

Κληρονομικές Διαταραχές του Ανοσοποιητικού Συστήματος

Σύνδρομο Kostmann | Μυελοκάθεξη | Αταξία - Τελαγγειεκτασία | Σύνδρομο εκτεθειμένου-ακάλυπτου λεμφοκυττάρου (Bare lymphocyte syndrome) | Κοινή μεταβλητή ανοσοανεπάρκεια | Σύνδρομο Di George | Ανεπάρκεια Λεμφοκυτταρικής Προσκόλλησης | Λεμφοπολλαπλασιαστικές Διαταραχές ( LPD) | Φιλοσύνδετες Λεμφοϋπερπλαστικές Διαταραχές | Σύνδρομο Wiskott-Aldrich

Διαταραχές Φαγοκύτταρων

Σύνδρομο Chediak - Higashi | Χρόνια Κοκκιωματώδης Νόσος ΧΚΝ | Ανεπάρκεια Ακτίνης Ουδετεροφίλων | Δικτυωτή Δυσγενεσία

Καρκίνοι στον Μυελό των Οστών (Διαταραχές Πλασματοκυττάρων)

Πολλαπλό Μυέλωμα | Λευχαιμία Πλασματοκυττάρων | Μακροσφαιριναιμία Waldentrom

Άλλες μορφές Καρκίνου

Νευροβλάστωμα | Ρετινοβλάστωμα

Οξείες Λευχαιμίες

Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ALL) | Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (AΜL) | Οξεία Διφαινοτυπική Λευχαιμία | Οξεία μη-διαφοροποιημένη Λευχαιμία

Χρόνιες Λευχαιμίες

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (CML) | Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (CCL) | Νεανική Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (JCML) | Νεανική Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (JMML)

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

Αναιμία μη ανταποκρινόμενη (σε θεραπεία) (RA) | Αναιμία μη ανταποκρινόμενη (σε θεραπεία) με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες (RARS) | Αναιμία μη ανταποκρινόμενη (σε θεραπεία) με (πληθώρα από ) βλάστες (RAEB) | Αναιμία μη ανταποκρινόμενη (σε θεραπεία) με (πληθώρα από ) βλάστες σε μετατροπή (RAEB-T) | Χρόνια Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (CMML)

Λεμφοπολλαπλασιαστικές Διαταραχές

Λέμφωμα του Hodgkin | Λέμφωμα non-Hodgkin | Λέμφωμα Burkitt

Κληρονομικές Ανωμαλίες ερυθρών αιμοσφαιρίων

Θαλασσαιμία | Αναιμία Blackfan - Diamond | Απλασία ερυθρών αιμοσφαιρίων | Δρεπανοκυτταρική Αναιμία