Klinička ispitivanja

Terapije u kliničkim ispitivanjima

Transplantacije kod kancerogenih tumora

Karcinom dojke | Ewing sarkom | Karcinom bubrežnih ćelija

Transplantacija kod urođenih poremećaja

Hipoplazija vlasaste hrskavice | Gunterova bolest (Eritropoeticna Porifirija)

Transplantacija kod urođenih metaboličkih poremećaja

Mukopolisaharidoza (MPS) bolesti skladištenja

Mukopolisaharidoza (MPS) | Hurlerin sindrom (MPS-IH) |  Scheie sindrom (MPS-IS) | Hunterov sindrom (MPS-II) | Sanfilipo sindrom (MPS-III) | Morquio sindrom (MPS-IV) | Marote-Lami sindrom (MPS-VI) | Sly sindrom, deficit beta glukuronidaze (MPS-VII) | Mukolipidoza II (I-ćelijska bolest)

Leukodistrofični poremećaji

Adrenoleukodistrofija (ALD) | Adrenomijeloneuropatija (AMN) | Krabbova bolest (leukodistrofija globoidnih ćelija) | Metahromatska leukodistrofija

Bolesti lizozoma

Gaucher bolest | Niemann-Pickova bolest | Tay-Sachs bolest | Wolmanova bolest

Ostali poremećaji

Lesh-Nyhan Sindrom | Osteopetroza

Transplantacije za poremećaje proliferacije krvi

Familijarna hemofagocitna limfohistiocitoza (FLH) | Hemofagocitoza | Histiocitoza Langerhansovih ćelija LCH

Genska terapija

Glanzmann trombastenija | Združene teške imunodeficijencije (SCID) | SCID sa deficitom adenozin dezaminaze (ADA – SCID) | SCID povezan sa X hromozomom

Celularna Kardiomioplastika

Regeneracija oštećenog srčanog mišića pomoću matičnih ćelija ili promocijom njihovog rasta nakon infarkta miokarda

Autoimune bolesti

Dijabetes tipa 1| Lupus

Transplantacija za lečenje bolesti centralnog nervnog sistema

Cerebralna paraliza