Poremećaji ćelija krvi

Anemije

Aplastična anemija | Kongenitalna diseritropoetična anemija | Fankonijeva anemija | Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (PNH) | Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca

Nasledne abnormalnosti trombocita

Amegakariocitoza | Kongenitalna trombocitopenija | Glanzmann trombastenija

Mioproliferativni poremećaji

Akutna mijelofibroza | Agnogena mijeloidna metaplazija (ADA-SCID) | Policitemija vera | Esencijalna trombocitopenija

Nasleđeni poremećaji imunog sistema

Združene teške imunodeficijencije (SCID)

SCID sa deficitom adenozin deaminaze (ADA – SCID) | SCID povezan sa X hromozomom | SCID sa odsustvom T i B ćelija | SCID sa odsustvom T ćelija i normalnih B ćelija | Omenn sindrom

Ostali poremećaji imunog sistema

Kostmanov sindrom | Mijelokateza | Ataksija-Teleangiektazija | Sindrom ogoljenih limfocita | Opšta varijabilna imunodeficijencija | DiGeorge sindrom | Hemofagocitna limfohistiocitoza | Deficit adhezije leukocita | Limfoproliferativni poremećaji (LPD) | Limfoproliferativni poremećaj povezan sa X hromozomom

Poremećaji fagocita

Chediak-Higashi sindrom | Hronična granulomatoza | Deficijencija aktina neurofila | Retikularna disgeneza

Rak koštane srži

Multipli mijelom | Leukemija plazma ćelija | Waldenstrom makroglobulinemija

Ostali oblici raka (koji nisu vezani za krvni sistem)

Neuroblastom | Retinoblastom

Akutna leukemija

Akutna limfoblastna leukemija (ALL) | Akutna mijelogena leukemija (AML) | Akutna bifenotipna leukemija | Akutna nediferentovana leukemija

Hronična anemija

Hronična mijelogena leukemija (CML) | Hronična limfocitna leukemija (CLL) | Juvenilna hronična mijelogena leukemija (JCML) | Juvenilna mijelomonocitna leukemija (JMML)

Mijelodisplastični sindromi

Rafraktarna anemija (RA) | Rafraktarna anemija sa prstenastim sideroblastima (RARS) | Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima (RAEB) | Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima u transformaciji (RAEB-T) | Hronična mijelomonocitna leukemija (CMM)

Limfomi

Hodžkinova bolest | Non-Hodžkin limfom | Burkitt limfom

Nasledne abnormalnosti crvenih krvnih zrnaca

Velika beta talasemija | Blackfan-Diamond anemja | Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca | Srpasta anemija