Leveransvillkor för hemsidan

Dessa Leveransvillkor för hemsidan (tillsammans med de dokument vi hänvisar till på den) anger villkoren under vilka vi tillhandahåller någon Produkt ("Produkt") eller Tjänst ("Tjänst") som listas på vår hemsida www.futurehealthbiobank.com/se/ ("hemsidan") till dig. Läs dessa villkor noggrant innan du beställer någon Produkt eller Tjänst från oss. Du är införstådd med att du genom att beställa en Produkt eller Tjänst går med på att bindas av dessa Leveransvillkor för hemsidan och samtycker till att, när vi sänder dig en motsvarande Sändningsbekräftelse eller annan form av skriftligt ordererkännande, dessa Leveransvillkor för hemsidan och orderformuläret utgör hela avtalet mellan dig och oss för leverans av den relevanta Produkten eller Tjänsten som du beställt ("Kontraktet"). Du ska skriva ut en kopia av dessa Leveransvillkor för hemsidan för framtida referens. Klicka på knappen som är markerad "Jag accepterar" längst ner i dessa Leveransvillkor för hemsidan om du godkänner dem. Om du vägrar att acceptera dessa villkor kan du inte beställa någon Produkt eller Tjänst från oss via hemsidan.


Information om oss

futurehealthbiobank.com/se/ är en sida som sköts av Future Health Technologies Limited ("vi", "oss" och "vår"). Vi är bolagsregistrerade i England och Wales under företagsnummer 04431145 och vårt kontor ligger på 10, Faraday Building, Nottingham Science and Technology Park, University Boulevard, Nottingham NG7 2QP, United Kingdom. Vårt momsregistreringsnummer är GB 84746 3203.

Vi är ackrediterade av Medicines and Healthcare products Regulatory Agency i Storbritannien. Vårt certifikatnummer är 0083/00/00/0-04.

Vi regleras också av Human Tissue Authority. Vårt licensreferensnummer är 22503.


Din status

Genom att göra en order via vår hemsida garanterar du att:

 • du har laglig rätt att ingå bindande kontrakt och
 • du är minst 18 år gammal.

Hur kontraktet mellan dig och oss är utformat

Efter att ha lagt en order kommer du att få ett e-postmeddelande från oss om att vi har mottagit din order. Observera att detta inte betyder att din order har accepterats. Din order är ett erbjudande om att köpa relevant Produkt eller Tjänst. Alla ordrar ska godkännas av oss och vi kommer att bekräfta detta genom att sända ett e-postmeddelande om att Produkten har sänts ("Sändningsbekräftelse") eller annan form av skriftlig orderbekräftelse om att vi kommer att leverera Tjänsten (det som är tillämpligt). Kontraktet mellan dig och oss kommer endast att utformas när vi sänder dig relevant Sändningsbekräftelse eller annan form av skriftlig orderbekräftelse.

Kontraktet relaterar endast till den avsända Produkten som vi bekräftat med vår Sändningsbekräftelse eller den Tjänst som vi tillhandahåller som vi har bekräftat i någon annan skriftlig orderbekräftelse. Vi behöver inte leverera någon annan Produkt eller Tjänst som har varit en del av din order förrän sändning av denna Produkt eller Tjänst har bekräftats i separat Sändningsbekräftelse eller annan form av skriftlig orderbekräftelse.


Vår status

Vi kanske tillhandahåller länkar på vår hemsida till andra företags hemsidor, som eventuellt är partnerbolag till oss. Vi kan inte avge några löften om att deras produkter eller tjänster, om du köper något från tredje part via vår hemsida eller från företag vars hemsida vi tillhandahållit en länk till, kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, passa syftet eller är i enlighet med beskrivningen eller specifikationen eller (när det gäller tjänster) genomförs med rimlig skicklighet och försiktighet och vi FRISKRIVER oss från alla sådana garantier utan undantag. Denna FRISKRIVNING kommer inte att påverka dina juridiska rättigheter mot försäljare som är tredje part.


Konsumenträttigheter

Om du ingår ett kontrakt som konsument kan du annullera Kontraktet: (i) senast 14 dagar efter den dag du mottog Produkten; eller (ii) Tjänsten när som helst inom 14 dagar från dagen efter det att Kontraktet ingicks för Tjänsten (såvida inte Tjänsten tillhandahålls under annulleringsperioden i vilket fall rätten att annullera endast existerar under perioden före leveransen). I detta fall får du full ersättning för priset du betalat för Produkten eller Tjänsten i enlighet med vår återbetalningspolicy enligt paragraf 9 nedan.

För att annullera ett Kontrakt måste du informera oss skriftligen. Du måste också (om Kontraktet gäller leverans av en Produkt) returnera Produkten till oss genast, i samma skick som du mottog Produkten och på egen bekostnad och risk. Du har juridisk skyldighet att vara aktsam om Produkten medan den är i din ägo. Om du inte lever upp till detta krav har vi rätt att vidta åtgärder mot dig vad det gäller kompensation. Vänligen observera att av hygieniska skäl kommer vi enbart att acceptera returer för stamcells-insamlingspaket om de returneras intakta och oanvända. Du är ansvarig för portokostnaden för retur av paketet och dess innehåll tillbaka till vårt laboratorium i Nottingham på ovanstående adress.


Tillgänglighet och leverans

Din order kommer att vara uppfylld vid det leveransdatum som anges i Sändningsbekräftelsen eller annan typ av skriftlig orderbekräftelse (om tillämpligt) eller om inget leveransdatum är specificerat, (om det gäller en Produkt) inom 30 dagar från datumet för Sändningsbekräftelsen eller (om det gäller en Tjänst) inom rimlig tid från sådan annan form av orderbekräftelse som tillhandahålls av oss, såvida det inte föreligger exceptionella omständigheter.


Risker och ägande

 • Produkten ägs på din risk efter leverans.
 • Ägarskapet för en Produkt övergår inte till dig förrän vi erhållit full betalning av alla belopp i vederbörlig ordning för Produkten inklusive leveranskostnader.

Priser och betalning

Priset för alla Produkter och Tjänster kommer att vara det som anges på vår hemsida från tid till annan, utom om uppenbara fel uppstått och (såvida annat inte anges på hemsidan) inklusive moms.

Priserna kan ändras när som helst, men ändringarna kommer inte att påverka beställningar som vi redan skickat Sändningsbekräftelse eller annan typ av orderbekräftelse för.

Trots våra ansträngningar är det alltid möjligt att en produkt eller tjänst som anges på vår webbplats är felaktigt prissatt. Vi kommer i normala fall att kontrollera priserna som en del av vårt ordergodkännande och/eller våra sändningsförfaranden, så att vi, ifall en produkts eller tjänsts korrekta pris är lägre än det angivna priset, debiterar det lägre beloppet när vi sänder produkten till dig eller utför tjänsten (det som är tillämpligt). Om en produkts eller tjänsts korrekta pris är högre än det pris som anges på vår webbplats kommer vi i normala fall, efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner innan vi skickar produkten eller utför tjänsten (det som är tillämpligt), eller avvisa din beställning och meddela dig detta.

Vi har ingen förpliktelse att tillhandahålla någon produkt eller tjänst till dig till det felaktiga (lägre) priset, även efter att vi har skickat dig en sändningsbekräftelse eller annan form av skriftligt ordererkännande, om felet i prissättningen är uppenbart och omisskännligt och du rimligen borde ha insett att priset var felaktigt.

Betalning för varje produkt eller tjänst måste ske med kredit- eller betalkort. Vi accepterar betalning med VISA, Mastercard, VISA debit, VISA electron, Maestro, Solo och JCB. Vi kommer inte att debitera ditt kredit- eller betalkort förrän vi skickat produkten eller utför den tjänst som beställts.


Vår återbetalningspolicy

Om du säger upp kontraktet med oss:

inom ångerperioden på 14 dagar som anges i punkt 6.1 ovan kommer vi att bearbeta återbetalningen vi är skyldiga dig så snart som möjligt och under alla omständigheter: (i) om kontraktet gäller leverans av en produkt, inom 14 dagar efter ditt återlämnande av produkten till oss; eller (ii) om kontraktet gäller leverans av en tjänst, inom 14 dagar efter det datum du meddelade din uppsägning. I båda fallen kommer vi att återbetala priset för produkten, inklusive kostnaden för att skicka produkten till dig, eller tjänsten (det som är tillämpligt) i sin helhet. Du kommer dock att ansvara för kostnaderna för att returnera eventuell produkt till oss.

av någon annan orsak (om du till exempel i enlighet med punkt 19.2 nedan har meddelat oss att du inte samtycker till någon ändring av någon av våra policyer eller av något av våra villkor, eller eftersom du anser att produkten eller tjänsten är defekt), kommer vi (om tillämpligt) att undersöka den returnerade produkten och i vilket fall som helst meddela dig om du har rätt till återbetalning via e-post inom en rimlig tidsperiod. Vi kommer vanligtvis att bearbeta varje återbetalning till dig så snart som möjligt, och i vilket fall som helst inom 30 dagar från det datum då vi bekräftar till dig via e-post att du har rätt till återbetalning. Varje produkt som returneras av dig på grund av en defekt kommer att återbetalas i sin helhet, inklusive en återbetalning av leveranskostnaderna för att skicka produkten till dig och den kostnad du har ådragit dig för att returnera den till oss. Varje defekt tjänst kommer att återbetalas i sin helhet.

Vi kommer vanligtvis att återbetala alla belopp som mottagits från dig med samma metod som ursprungligen användes av dig för att betala för ditt köp. Vi kommer att göra varje återbetalning i samma valuta som den ursprungliga transaktionen. Om ditt konto inte är i denna valuta kan tillämpliga valutakursförändringar och andra bankavgifter innebära att det belopp som återbetalas till ditt konto är mindre än det ursprungligen debiterade beloppet. Vi kommer inte på något sätt att ansvara för sådana underskott.


Vårt ansvar

Vi garanterar dig att: (i) varje produkt som köps från oss via vår webbplats är av tillfredsställande kvalitet, i rimlig grad lämplig för alla syften för vilka produkter av detta slag vanligen levereras och väsentligen i överensstämmelse med dess beskrivning eller specifikation; och (ii) varje tjänst som köpts från oss via vår webbplats kommer att utföras med rimlig skicklighet och omsorg. Observera att vissa sjukhus och kliniker kan vägra begäran om att samla in stamceller med hjälp av insamlingssatser. Vi lämnar ingen garanti för vilken inställning något specifikt sjukhus eller klinik kommer att ha i ett visst fall.

Vi begränsar inte på något sätt vårt ansvar:

 • för dödsfall eller personskada som uppkommer till följd av vår försumlighet
 • enligt avsnitt 2(3) av konsumentskyddslagen 1987.
 • vad gäller bedrägeri eller bedrägeriförsök, eller:
 • för något ärende som inte är lagligt för oss att utesluta eller försöka att utesluta, vår ansvarsskyldighet.

Enligt paragraf 10.2 ovan är vi inte ansvariga för indirekta eller efterföljande förluster som sker som en bieffekt till huvudskadan eller skadan, inklusive men inte begränsat till:

 • förlust av inkomst eller intäkter;
 • affärsförlust;
 • förlust av vinster eller kontrakt;
 • förlust av förväntat sparande;
 • förlust av goodwill eller rykte:
 • förlust av data eller;
 • slöseri med hanterings- eller kontorstid;

som uppkommit och orsakats av skadeståndsgrundande händelse (inklusive försumlighet), kontraktsbrott eller annat.

Enligt paragraferna 10.2 och 10.3 ovan är vårt ansvar för förluster som du åsamkas som ett resultat av att vi har brutit mot dessa Leveransvillkor för hemsidan strikt begränsande till direkta förluster enbart, och skall inte under några omständigheter överskrida inköpspriset för Produkten eller Tjänsten (det som är tillämpligt) som du köpte.

Om du köpte någon Produkt från en tredjepartsleverantör via vår hemsida anges leverantörens individuella ansvar i den leverantörens villkor.


Efterlevnad av lagar

Om du beställer en Produkt från vår hemsida för leverans utanför Storbritannien måste du efterleva alla tillämpliga lagar, förordningar och regler för det land till vilket Produkten är avsedd. Vi är inte ansvariga för brott begångna av dig mot sådana lagar, förordningar och/eller regler.


Skriftlig kommunikation

Tillämpliga lagar kräver att en del av informationen eller kommunikationen vi sänder dig ska vara skriftlig. När du använder vår hemsida accepterar du att kommunikation med oss huvudsakligen är elektronisk. Vi kommer att kontakta dig via e-post eller tillhandahålla dig information genom att publicera meddelanden på vår hemsida. För kontraktssyften godkänner du dessa elektroniska kommunikationsmedel och du erkänner att alla kontrakt, meddelanden, all information och övrig kommunikation som vi tillhandahåller elektroniskt överensstämmer med alla juridiska krav som sker skriftligen. Detta förhållande påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Meddelanden

Alla meddelanden från dig till oss måste skickas till Future Technologies Limited via e-post till info@fhbb.com. Vi hör av oss till dig via din e-postadress eller vanliga postadress som du informerat oss om vid beställningen på något av de sätt som specificerats i paragraf 12 ovan. Meddelandet anses mottaget och omhändertaget omedelbart om det postas via hemsidan, efter 24 timmar efter att ett e-postmeddelande skickats eller efter tre dagar om vanlig post använts. För att bevisa att ett meddelande skickats kommer det att vara tillräckligt att bevisa, när det gäller ett brev, att ett sådant brev har skickats till rätt adress, frankerats och postats och, när det gäller e-post, att sådant meddelande sänts till mottagarens specificerade e-postadress.


Överföring av rättigheter och skyldigheter

Kontraktet mellan dig och oss är bindande för dig och oss samt för våra respektive efterträdare och övertagare.

Du får inte överföra, överlåta, ta betalt eller på annat sätt föra vidare ett Kontrakt eller några av dina rättigheter eller skyldigheter utan vårt föregående skriftliga medgivande.

Vi kan överföra, överlåta, ta betalt, kontraktera ut eller på annat sätt överlåta ett Kontrakt eller alla våra rättigheter eller skyldigheter till följd av det när som helst under kontraktstiden.


Händelser utanför vår kontroll

Vi är inte skadeståndsskyldiga eller ansvariga för misslyckat genomförande eller försenat genomförande av våra skyldigheter under ett Kontrakt som orsakats av händelser utanför vår rimliga möjlighet till kontroll ("Force Majeure-händelse").

En Force Majeure-händelse kan vara varje handling, händelse, icke-händelse, utelämnande eller olycka som ligger utanför vår rimliga kontroll inklusive i synnerhet (utan begränsning) följande händelser:

 • strejk, lock-out eller annan stridsåtgärd på arbetsmarknaden;
 • Force Majeure-händelser inkluderar alla handlingar, händelser, icke-händelser, utelämnanden eller olyckor utanför vår rimliga kontroll inklusive i synnerhet (utan begränsning) följande händelser;
 • brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, landsänkning, epidemi eller annan naturkatastrof;
 • obrukbar järnväg, sjöfart, flyg, motortransport eller andra färdmedel för kollektiv- eller privattrafik;
 • obrukbart offentligt eller privat telekommunikationsnätverk eller;
 • handlingar, dekret, lagstiftning, bestämmelser eller restriktioner av någon regering.

Våra skyldigheter under alla Kontrakt anses upphöra under den tid Force Majeure-tillstånd råder och vår tid för uppfyllande av Kontraktet kommer att förlängas med den tidsperioden. Vi kommer att använda rimliga strävanden för att upphäva Force Majeure-tillståndet eller hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter under Kontraktet kan genomföras trots Force Majeure-tillståndet.


Avsägelse

Om vi när som helst under kontraktstiden underlåter att insistera på strikt genomförande av alla skyldigheter under kontraktet eller något av dessa Leveransvillkor för hemsidan, eller om vi underlåter att genomdriva rättigheter eller kompensation som vi har rätt till enligt kontraktet, ska detta inte innebära en avsägelse av sådana rättigheter eller kompensation och detta löser inte heller dig från att fullgöra sådana skyldigheter.

En avsägelse från oss av något villkor ska inte innebära avsägelse av något efterföljande villkor.

Ingen avsägelse från oss av något av dessa Leveransvillkor för hemsidan ska träda i kraft såvida det inte uttryckligen anges att det är en avsägelse och har kommunicerats till dig skriftligen i enlighet med paragraf 13 ovan.


Avskiljande

Om något av dessa Leveransvillkor för hemsidan eller någon bestämmelse i ett Kontrakt av någon kompetent myndighet skulle bestämmas vara ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart i någon mån, skall sådant villkor eller sådan bestämmelse avskiljas från de återstående villkoren och bestämmelserna, vilka alla skall fortsätta att vara giltiga i den mån lagen tillåter.


Hela avtalet

Dessa Leveransvillkor för hemsidan och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem utgör hela avtalet mellan oss i relation till ämnet för varje Kontrakt och åsidosätter alla tidigare avtal, förståelser eller arrangemang mellan oss, oavsett om de är muntliga eller skriftliga.

Vi erkänner båda att genom att ingå Kontrakt har ingen av oss har förlitat sig på någon utfästelse, något åtagande eller något löfte som getts av den andra eller antytts i något som sagts eller skrivits vid förhandlingarna mellan oss i tidigare Kontrakt som uttryckligen angivits i dessa Leveransvillkor för hemsidan.

Ingen av oss ska ha rätt till gottgörelse med hänsyn till osanna uttalanden gjorda av motparten, vare sig muntligen eller skriftligen, innan datumet för Kontraktet (såvida inte sådana osanna uttalanden gjordes i bedrägligt syfte) och motpartens enda kompensation ska vara för Kontraktsbrott enligt vad som sägs i dessa Leveransvillkor för hemsidan.


Våra rättigheter att ändra villkoren

Vi har rätt att från tid till annan revidera och korrigera dessa Leveransvillkor för hemsidan för att återspegla förändringar i marknadsförhållanden som påverkar vår verksamhet, förändringar vad gäller teknik, förändringar vad gäller betalningsmetoder, förändringar i relevanta lagar, stadgar och myndighetskrav och/eller alla andra skäl som vi anser relevanta eller nödvändiga.

Du är föremål för vår policy och våra villkor vid tiden för beställning av en Produkt eller Tjänst från oss, såvida inte: (i) någon ändring av denna policy eller dessa villkor (inklusive dessa Leveransvillkor för hemsidan) krävs genom lag eller myndigheter (i vilket fall de kommer att gälla för de ordrar som tidigare lagts av dig); eller (ii) vi meddelar dig om någon ändring av vår policy eller villkoren (inklusive dessa Leveransvillkor för hemsidan) innan vi sänder dig Sändningsbekräftelsen eller annan form av skriftligt ordererkännande som tillhandahålls av oss (i vilket fall vi har rätt att anta att du har accepterat sådan ändring såvida du inte meddelar oss motsatsen inom sju arbetsdagar efter mottagandet av din Produkt eller vår genomförda Tjänst (det som är tillämpligt)).


Lag och jurisdiktion

Kontrakt för köp av någon Produkt eller Tjänst via vår hemsida regleras av schweizisk lag. Alla tvister som uppkommer från eller är relaterade till sådana Kontrakt skall bli föremål för den icke-exkluderande jurisdiktionen hos domstolarna i Schweiz.