Preporuka je da se čuva za svako dete ponaosob kako bi osigurali da se uzorak podudara 100% sa detetom od koga su prikupljene. Takođe postoji šansa od 25% da se uzorak od deteta od koga su uzete ćelije podudara sa braćom i sestrama.

Pružanje pomoći i saveta