Poremećaji proliferacije krvnih ćelija

Anemija

Aplastična anemija | Kongenitalna diseritropoetska anemija | Fanconijeva anemija | Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (PHN) | Čista aplazija eritrocita

Nasljedne abnormalnosti trombocita

Amegakariocitoza | Kongenitalna trombocitopenija | Glanzmannova trombastenija

Mijeloproliferativni poremećaji

Akutna mijelofibroza | Agnogena mijeloidna metaplazija (Mijelofibroza) | Policitemija vera | Esencijalna trombocitemija

Nasljedni poremećaji imunog sistema

Teška kombinirana imunodeficijencija (SCID)

SCID sa poremećajem adeozin deaminaze (ADA-SCID) | SCID koja je X-vezana | SCID sa odsustvom T & B ćelija | SCID sa odsustvom T ćelija, normalnih B ćelija | Omennov sindrom

Nasljedni poremećaji imunog sistema

Kostmannov sindrom | Mijelokateza | Ataksija-Teleangiektazija | Sindrom ogoljenih limfocita | Opšta varijabilna imunodeficijencija | DiGeorgeov sindrom | Deficit adhezije leukocita | Limfoproliferativni poremećaji (LPD) | Limfoproliferativni poremećaji, X-vezani | Wiskott-Aldrichov sindrom

Poremećaji fagocita

Chediak-Higashi sindrom | Hronična granulomatoza | Deficijencija aktina neurofila | Retikularna disgeneza

Kanceri koštane srži (Poremećaji plazma ćelija)

Multipli mijelom | Leukemija plazma ćelija | Waldenstrom makroglobulinemija

Drugi kanceri

Neuroblastom | Retinoblastom

Akutne leukemije

Akutna limfoblastna leukemije (ALL) | Akutna mijelogena leukemija (AML) | Akutna bifenotipna leukemija | Akutna nediferencirana leukemija

Hronične leukemije

Hronična mijelogena leukemija (CML) | Hronična limfocitna leukemija (CLL) | Juvenilna hronična mijelogena leukemija (JCML) | Juvenilna mijelomonocitna leukemija (JMML)

Mijelodisplastični sindromi

Refraktarna anemija (RA) | Refraktarna anemija sa prstenastim sideroblastima (RARS) | Refraktarna anemija sa prekobrojnim blastima (RAEB) | Refraktarna anemija sa prekobrojnim blastima u transformaciji (RAEB-T) | Hronična mijelomonocitna leukemija (CMML)

Limfomi

Hodgkinova bolest | Ne-Hodgkinov limfom | Burkittov limfom

Nasljedne abnormalnosti crvenih krvnih ćelija

Beta talasemija major | Blackfan-Diamond anemija | Čista aplazija eritrocita | Anemija srpastih ćelija