Политика за приватност

Вовед

1.1 Future Health Technologies Limited ("ние", "нас" и "нашите") е посветена на заштитата на приватноста на нашите посетители на веб-страницата и на корисниците на услуги. Во оваа политика објаснуваме како ќе се справиме со вашите лични податоци.

1.2 Политиката за приватност (заедно со сите други документи наведени во неа) ја поставува основата врз која сите лични податоци што ги собираме од вас, или кои ни ги доставувате, ќе бидат обработени од нас. Ве молиме внимателно да ги прочитате следниве информации за да ги разберете нашите практики во врска со вашите лични податоци и како ќе ги третираме. Со посета на www.futurehealthbiobank.com, веб-страница која е во сопственост и управувана од Future Health Technologies Limited, вие прифаќате и се согласувате со практиките опишани во оваа политика за приватност.

1.3 За целите на важечките закони, закони и прописи за заштита на податоците, контролорот на податоците е Future Health Technologies Limited. Ние сме регистрирани во Англија и Велс под број на компанијата 04431145 и имаме регистрирано канцеларија на 10 Faraday Building, Nottingham Science and Technology Park, University Boulevard, Nottingham NG7 2QP, United Kingdom. Нашиот даночен број е GB 84746 3203.

1.4 Ние сме акредитирани од страна на Регулаторната агенција за лекови и здравствени производи на Обединетото Кралство. Нашиот број на сертификатот е 0083/00/00 / 0-04.

1.5 Ние сме регулирани од страна на Управата за човекови ткива. Референтните броеви на нашата лиценца се 22503.

Како ги користиме вашите лични податоци

2.1 Во овој дел 2 се утврдени:

(а) општите категории на лични податоци кои можеме да ги процесираме;

(б) целите за кои можеме да обработиме лични податоци; и

(в) правната основа на обработката.

2.2 Ние можеме да обработиме податоци за вашето користење на нашата веб-страница и услуги ("податоци за користење"). Податоците за користењето може да ја содржат вашата IP адреса, географска локација, тип на пребарувач и верзија, оперативен систем, извор за упатување, времетраење на посетата, прегледи на страници и патеки за навигација на веб страници, како и информации за времето, . Изворот на податоците за користење е системот за следење на анализите. Овие податоци за користење може да бидат обработени за анализа на користењето на веб-страницата и услугите. Правната основа за оваа обработка е наш легитимен интерес, имено следење и подобрување на нашата веб-страница и услуги.

2.3 Ние можеме да ги обработиме податоците за вашата сметка ("податоци за сметката"). Податоците за сметката може да го содржат вашето име, адреса, телефонски број, адреса за е-пошта, пол, брачен статус и зависни лица. Податоците за сметката може да бидат обработени за целите на работење на нашата веб-страница, обезбедување на нашите услуги, обезбедување на сигурноста на нашата веб-страница и услуги, одржување на резервни копии на нашите бази на податоци и комуникација со вас (вклучувајќи и за целите на нудење и маркетинг на производи и / или услуги за вас во врска со услугите за чување на матични клетки). Правната основа за оваа обработка е нашиот легитимен интерес, имено правилно администрирање на нашата веб-страница и бизнис, како и извршување на договор помеѓу вас и нас, на ваше барање, за склучување таков договор.

2.4 Ние можеме да ги обработиме вашите информации вклучени во вашиот личен профил на нашата веб-страница ("податоци за профилот"). Податоците за профилот може да го содржат вашето име, адреса, телефонски број, адреса за е-пошта, пол, брачен статус и зависни лица. Податоците за профилот можат да бидат обработени за да се овозможи и следи вашето користење на нашата веб-страница и услуги. Правната основа за оваа обработка е нашиот легитимен интерес, имено правилно администрирање на нашата веб-страница и бизнис, како и извршување на договор помеѓу вас и нас, на ваше барање, за склучување таков договор.

2.5 Ние можеме да ги процесираме вашите лични податоци обезбедени во текот на користењето на нашите услуги ("податоци за услуги"). Податоците за услугата може да ја содржат вашата IP адреса, географска локација, тип на прелистувач и верзија, оперативен систем, извор за упатување, времетраење на посетата, прегледи на страници и патеки за навигација на веб страници, како и информации за времето, . Податоците за услугите можат да бидат обработени за целите на работење на нашата веб-страница, обезбедување на нашите услуги, обезбедување на сигурноста на нашата веб-страница и услуги, одржување на back-ups на нашите бази на податоци и комуникација со вас. Правната основа за оваа обработка е наш легитимен интерес, имено правилната администрација на нашата веб-страница и бизнис.

2.6 Ние можеме да обработиме информации кои се содржани во секое пребарување што ни го доставувате во врска со производи и / или услуги ("податоци за пребарување"). Податоците од пребарувањето може да бидат обработени за целите на нудење, маркетинг и продажба на релевантни производи и / или услуги за вас. Правната основа за оваа обработка е наш легитимен интерес, имено правилно администрирање на нашата веб-страница и бизнис и комуникација со корисниците.

2.7 Ние можеме да обработиме информации во врска со трансакции, вклучувајќи купување на стоки и услуги, со кои влегувате кај нас и / или преку нашата веб-страница ("податоци за трансакции"). Податоците за трансакцијата може да ги содржат вашите податоци за контакт, деталите за вашата картичка и деталите за трансакцијата. Податоците за трансакциите можат да бидат обработени со цел да ги снабдуваат купените стоки и услуги и да водат соодветна евиденција за тие трансакции. Правната основа за оваа обработка е извршувањето на договорот помеѓу вас и нас, на ваше барање, за склучување таков договор и нашите легитимни интереси, имено нашиот интерес за правилно администрирање на нашата веб-страница и бизнис.

2.8 Ние можеме да обработиме информации што ни ги доставувате за да се претплатите на нашите е-мејл известувања и / или билтени ("податоци за известување"). Податоците за известување можат да бидат обработени за да ви ги испраќаат релевантните известувања и / или билтени. Правната основа за оваа обработка е нашиот легитимен интерес, односно нашиот интерес за правилно администрирање на нашата веб-страница и бизнис и комуникација со корисниците.

2.9 Ние можеме да обработиме информации содржани во или во врска со било која комуникација што ни ја испраќате ("податоци за коресподенција"). Податоците за кореспонденцијата може да ги вклучуваат комуникациската содржина и метаподатоците поврзани со комуникацијата. Нашата веб-страница ќе генерира метаподатоци поврзани со комуникации направени со помош на веб-страниците за контакт форми. Податоците за кореспонденција може да бидат обработени за целите на комуникација со вас и водење евиденција. Правната основа за оваа обработка е наш легитимен интерес, имено правилно администрирање на нашата веб-страница и бизнис и комуникација со корисниците.

2.10 Покрај специфичните цели за кои можеме да ги обработуваме вашите лични податоци утврдени во овој Дел 2, ние исто така можеме да обработиме некој од вашите лични податоци кога таквата обработка е неопходна за усогласување со законската обврска на која сме предмет, или со цел да ги заштитиме вашите витални интереси или виталните интереси на друго физичко лице.

2.11 Ве молиме не давајте ни лични податоци на други лица, освен ако не побараме од вас да го сторите тоа.

Обезбедување на вашите лични податоци на други

3.1 Ние можеме да ги откриеме вашите лични податоци на кој било член од нашата група на компании (ова значи дека нашите подружници, нашата крајна холдинг-компанија и сите нејзини подружници) колку што е разумно неопходно за целите наведени во оваа политика.

3.2 Ние можеме да ги откриеме вашите лични податоци на нашите осигурителни и / или професионални советници колку што е разумно неопходно за целите на добивање и одржување осигурување, управување со ризици, добивање стручни совети и управување со правни спорови.

3.3 Ние можеме да ги откриеме вашите лични податоци до нашите добавувачи или подизведувачи колку што е разумно неопходно за целите на обезбедување на услуги за складирање на матични клетки и / или сродни производи или услуги.

3.4 3.4 Финансиските трансакции кои се однесуваат на нашата веб-страница и услуги може да се вршат од страна на нашите даватели на услуги за плаќање. Ние ќе ги споделуваме податоците за трансакцијата со нашите добавувачи на платежни услуги само до степен кој е потребен за целите на обработка на вашите плаќања, враќање на таквите плаќања и справување со жалби и прашања поврзани со таквите плаќања и наплата. Можете да најдете информации за политиките и практиките за приватност на давателите на услуги за плаќање на нивните соодветни веб-страници.

3.5 Покрај специфичните обелоденувања на личните податоци утврдени во овој дел 3, ние исто така можеме да ги откриеме вашите лични податоци кога таквото откривање е неопходно за усогласување со законската обврска на која сме предмет, или со цел да ги заштитиме вашите витални интереси или виталните интереси на друго физичко лице.

Меѓународни преноси на вашите лични податоци

4.1 Во овој дел 4, даваме информации за околностите во кои вашите лични податоци може да се пренесат во земји надвор од Европската економска област (ЕЕА).

4.2 Некои од нашите друштва на компании, добавувачи и подизведувачи на кого можеме да ги откриеме вашите лични податоци според Дел 3 погоре, имаат канцеларии и објекти лоцирани надвор од ЕЕА. Трансферите на вашите лични податоци во некоја таква канцеларија или објект ќе бидат заштитени со соодветни заштитни мерки.

4.3 Некои од хостинг капацитетите за нашата веб-страница се наоѓаат надвор од ЕЕА. Преносот на вашите лични податоци на било кој таков објект ќе биде заштитен со соодветни заштитни мерки.

Задржување и бришење на лични податоци

5.1  Овој дел 5 ги поставува политиките и постапките за задржување на податоци, кои се дизајнирани да помогнат да се осигуриме дека ги почитуваме нашите законски обврски во врска со задржувањето и бришењето на личните податоци.

5.2 Личните податоци кои ги обработуваме за било која намена или цели не смее да се чуваат подолго отколку што е потребно за таа намена или за тие цели.

5.3 Независно од другите одредби од овој дел 5, можеме да ги зачуваме вашите лични податоци кога таквото задржување е потребно за усогласување со законската обврска на која сме подложни, или со цел да ги заштитиме вашите витални интереси или виталните интереси на друго физичко лице

Амандмани

6.1 Можеме да ја ажурираме оваа политика од време на време преку објавување на нова верзија на нашата веб-страница.

6.2 Повремено треба да ја проверите оваа страница за да бидете сигурни дека сте задоволни со какви било промени во оваа политика.

6.3 Ние можеме да ве известиме за промени на оваа политика преку е-пошта или преку приватниот систем за пораки на нашата веб-страница.

Вашите права

7.1 Во овој дел 7, ги сумиравме правата што ги имате според законот за заштита на податоците. Некои од правата се комплексни, а не сите детали се вклучени во нашите резимеа. Според тоа, треба да ги прочитате релевантните закони и насоки од регулаторните органи за целосно објаснување на овие права.

7.2 Вашите права според законот за заштита на податоци се:

(а) право на пристап;

(б) право на размислување;

(в) право на бришење;

(г) право да се ограничи обработката;

(д) право на приговор на обработка;

(ѓ) право на жалба до надзорниот орган; и

(е) право да се повлече согласност.

7.3 Имате право на потврда за тоа дали или не да ги обработуваме вашите лични податоци и, каде што правиме, пристап до личните податоци, заедно со одредени дополнителни информации. Овие дополнителни информации ги вклучуваат деталите за целите на обработката, категориите на лични податоци и примателите на личните податоци. Доколку не се влијае врз обезбедувањето на правата и слободите на другите, ќе ви доставиме копија од вашите лични податоци. Првиот примерок ќе биде обезбеден бесплатно, но дополнителни копии може да подлежат на разумен трошок.

7.4 Имате право да имате поправени какви било неточни лични податоци за вас и, земајќи ги предвид целите на обработката, да имате завршени нецелосни лични податоци за вас.

7.5 Во некои околности, имате право на бришење на вашите лични податоци без непотребно одложување. Овие околности вклучуваат каде личните податоци повеќе не се потребни во однос на целите за кои биле собрани или на друг начин обработени. Сепак, постојат одредени општи исклучувања од правото на бришење. Овие општи исклучоци се вклучуваат онаму каде што обработката е неопходна за усогласување со законска обврска или за воспоставување, извршување или одбрана на правни барања.

7.6 Во одредени околности имате право да ја ограничите обработката на вашите лични податоци. Овие околности се вклучуваат каде што ќе конкурирате или сакате да ја утврдиме точноста на личните податоци или постојаната потреба за лични податоци за целите на нашата обработка. Каде обработката е ограничена по оваа основа, можеме да продолжиме да ги чуваме вашите лични податоци. Меѓутоа, ние само ќе го обработиме тоа со ваша согласност, за воспоставување, остварување или одбрана на правни барања, за заштита на правата на друго физичко или правно лице или заради важен јавен интерес.

7.7 Имате право да се спротивите на нашата обработка на вашите лични податоци врз основа на вашата конкретна ситуација, но само до степен до кој правната основа за обработка е неопходна за извршување на задача извршена во јавен интерес или за легитимни интереси што ги следиме ние или трети лица. Доколку направите ваков приговор, ние ќе престанеме да ги обработуваме личните информации, освен ако не можеме да покажеме релевантни легитимни основи за обработка која ги заобиколува вашите интереси, права и слободи, или обработката е за основање, вежбање или одбрана на правни барања.

7.8 Имате право да се спротивставите на нашата обработка на вашите лични податоци за цел на било каков директен маркетинг (вклучувајќи профилирање за цели на директен маркетинг). Доколку направите ваков приговор, ние ќе престанеме да ги обработуваме вашите лични податоци за оваа намена.

7.9 Имате право да се противите на нашата обработка на вашите лични податоци за научни или историски истражувачки цели или статистички цели врз основа на вашата конкретна ситуација, освен ако обработката е неопходна за извршување на задача извршена заради јавен интерес.

7.10 Ако сметате дека нашата обработка на вашите лични податоци ги крши законите за заштита на податоците, имате законско право да поднесете жалба до надзорниот орган одговорен за заштита на податоците. Вие може да го сторите тоа во земјата-членка на ЕУ во вашето вообичаено живеалиште, вашето работно место или местото на наводното прекршување.

7.11 До степен до кој правна основа за нашата обработка на вашите лични податоци е согласност, вие имате право да ја повлечете таа согласност во секое време. Повлекувањето нема да влијае на законитоста на обработката пред повлекувањето.

7.12 Можете да ги искористите вашите права во врска со вашите лични податоци со писмено известување до нас.

За колачиња

8.1 Колаче е датотека која содржи идентификатор (низа букви и броеви) што е испратен од веб-сервер на веб прелистувач и се чува од страна на прелистувачот. Идентификаторот потоа се враќа на серверот секој пат кога прелистувачот бара страница од серверот.

8.2 Колачињата можат да бидат или "постојани" колачиња или "сесија" колачиња: постојаното колаче ќе биде зачувано од веб прелистувачот и ќе остане валидно до нејзиниот рок на употреба, освен ако корисникот не го избришал пред истекот на рокот на употреба; колачето за сесија, од друга страна, ќе истече на крајот на корисничката сесија, кога веб-прелистувачот е затворен.

8.3 Колачињата вообичаено не содржат никакви информации кои лично го идентификуваат корисникот, но личните информации што ги чуваме за вас може да бидат поврзани со информациите зачувани и добиени од колачиња.

Колачиња што ги користиме

9.1 Ние користиме колачиња за следните цели:

(а) автентичност - ние користиме колачиња за да ве идентификуваме кога ја посетувате нашата веб-страница и додека пребарувате низ нашата веб-страница (колачи кои се користат за оваа намена се: [ колачиња за идентификација]);

(б) статус - ние користиме колачиња за да ни помогнат да утврдиме дали сте најавени на нашата веб-страница (колачи кои се користат за оваа намена се: [колачиња за идентификација]);

(в) персонализација - ние користиме колачиња за складирање на информации за вашите преференции и за да го персонализирате веб-сајтот за вас (колачи кои се користат за оваа намена се: [колачиња за идентификација]); и

(г) безбедност - ние ги користиме колачињата како елемент на безбедносните мерки кои се користат за заштита на кориснички сметки, вклучувајќи го и спречувањето на лажното користење на ингеренциите за најава и за да ги заштитиме нашите веб-страници и услуги генерално (колачи кои се користат за оваа намена се: [колачиња за идентификација]) .

Колачиња што ги користат нашите даватели на услуги

10.1 Нашите провајдери на услуги користат колачиња и овие колачиња може да се складираат на вашиот компјутер кога ќе ја посетите нашата веб-страница.

10.2  Ние користиме Google Analytics за да ја анализираме употребата на нашата веб-страница. Google Analytics собира информации за користењето на веб-страницата преку колачиња. Информациите собрани во врска со нашата веб-страница се користат за креирање на извештаи за користење на нашата веб-страница. Политиката за приватност на Google е достапна на: https: /www.google.com/policies/privacy/. Релевантните колачиња се: [колачиња за идентификација].

Управување со колачиња

11.1 Повеќето пребарувачи ви дозволуваат да одбиете да прифаќате колачиња и да ги избришете колачињата. Методите за тоа се разликуваат од прелистувачот до прелистувачот и од верзија до верзија. Сепак можете да добиете ажурирани информации за блокирање и бришење на колачињата преку овие линкови:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl+en(Chrome) ;

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox) ;

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/(Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows -internet-explorer-delete-manage-cookies (internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Блокирањето на сите колачиња ќе има негативно влијание врз употребливоста на многу веб-страници.

11.3 Ако ги блокирате колачињата, нема да можете да ги користите сите функции на нашата веб-страница.

Комуникација со нас

12.1 Можете да не контактирате:

(а) по пошта, користејќи ја поштенската адреса дадена во Дел 1 погоре;

(б) користење на нашиот веб-сајт за контакт;

(в) по телефон, на контактниот број објавен на нашата веб-страница од време на време; или

(г) преку е-пошта, со користење на е-поштата објавена на нашата веб-страница од време на време.

Службеник за заштита на податоци

13.1 13.1 Контакт информации за службеникот за заштита на податоци се: Michael Frankton (менаџер за комуникации и операции) e-mail: OperationsManager@fhbb.com